Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Ibiza-Magic

 Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 - In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• "Ibiza-Magic": Ibiza-Magic
• "Producten & Services": door Ibiza-Magic aangeboden of geleverde zaken;
• "Klant": de (potentiële) klant van Ibiza-Magic;
1.2 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ibiza-Magic en op alle met Ibiza-Magic gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
2.1 - Alle aanbiedingen van Ibiza-Magic zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.
2.2 - Een overeenkomst tussen Ibiza-Magic en de Klant komt tot stand nadat de Klant alle door Ibiza-Magic gevraagde gegevens heeft verstrekt en de betaling heeft verricht.
2.3 - De Klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan Ibiza-Magic te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.

Artikel 3 Intellectuele eigendom
3.1 - Het is de Klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.
3.2 - De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Ibiza-Magic, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van Ibiza-Magic opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto´s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door Ibiza-Magic of een aan Ibiza-Magic gelieerde onderneming.

Artikel 4 Prijzen
4.1 - De door de Klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor vervoer, BTW, (garantie)verzekering en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en factuur van Ibiza-Magic vermeld.
4.2 - De eventueel op de website van Ibiza-Magic vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 5 Overmacht
5.1 - Indien Ibiza-Magic door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.
5.2 - Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Ibiza-Magic zijn ingeschakeld.
5.3 - Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De Klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

Artikel 6 Betaling
6.1 - Betaling van de producten en diensten dient in vóór levering te geschieden. Hiervoor heeft Ibiza-Magic de volgende betaalmogelijkheden; creditcard en bankoverschrijving.
6.2 - Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Klant zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5 procent per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
6.3 - Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 procent van het te innen bedrag met een minimum van € 150,-.
6.4 - De Klant doet afstand van eventuele rechten op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen
6.5 - Door de Klant gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

Artikel 7 Annulering en bedenktijd
7.1 - Een Klant mag de koop van producten en diensten zonder opgave van redenen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product of binnen 7 dagen na ondertekening van het contract voor te leveren diensten ontbinden. Het door de Klant betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de Klant worden terugbetaald, onder aftrek van reeds gemaakte  kosten.

7.2 - Ibiza-Magic is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken of creditcardmaatschappijen bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.

Artikel 8 Advisering
8.1 - Alle op de website(s) van Ibiza-Magic gegeven adviezen of gedane mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Ibiza-Magic te leveren producten en diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Ibiza-Magic verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Ibiza-Magic verleent daarvoor geen enkele garantie.
8.2 - Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit deze informatieverstrekking en/of advisering is Ibiza-Magic niet aansprakelijk.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 - Ibiza-Magic is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Ibiza-Magic.
9.2 - In alle gevallen waarin Ibiza-Magic ten opzichte van de Klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van Ibiza-Magic, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.
9.3 - Iedere vordering op Ibiza-Magic, tenzij deze door Ibiza-Magic is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10 Privacy en veiligheid
10.1 - Ibiza-Magic respecteert de privacy van de Klant. Ibiza-Magic zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacy-regelgeving en met de privacyverklaring die op de website van Ibiza-Magic te zien zijn. De Klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.
10.2 - Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Klant hanteert Ibiza-Magic passende beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de verklaring die op website van Ibiza-Magic is in te zien.

Artikel 11 Slotbepalingen
11.1 - De werking van elk internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 11.2 - Indien de Klant namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Ibiza-Magic aansprakelijk als ware hij zelf Klant.
11.3 - Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ten opzichte van de Klant nietig of ongeldig zou zijn, wordt geacht in plaats daarvan een wel geldige bepaling van toepassing te zijn die de nietige of ongeldige bepaling het meest benadert.
11.4 - Alle geschillen tussen Ibiza-Magic en de Klant zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. In afwijking hiervan is Ibiza-Magic bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Klant te wenden, indien die woonplaats/vestigingsplaats buiten Nederland ligt.
11.5 - Op alle overeenkomsten die door Ibiza-Magic worden gesloten is alleen Nederlands recht van toepassing.